Шукати в цьому блозі

Система роботи класного керівника з виховання культури здоров'я школярів.
 Здоров'я - поняття комплексне. За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я,здоров'я - це "стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів". Питання збереження здоров'я, оптимізація факторів, які його формують, піднімаються не тільки медиками, а й екологами у зв'язку з тим, що в даний час вплив негативних факторів навколишнього середовища неухильно зростає, а адаптаційні можливості людини як біологічного виду не безмежні. Для ефективності процесу виховання культури здоров'я школярів у роботі класного керівника необхідний системний підхід, тобто культура здоров'я школярів має розвиватися в цілісному інтегрованому виховному процесі, в якому всі компоненти взаємопов'язані.
Система роботи класного керівника з виховання культури здоров'я школярів - це складна сукупність логічно й організаційно взаємопов'язаних явищ, що характеризується єдністю мети, завдань, принципів, напрямків, змісту, засобів, форм, методів і прийомів роботи, що відбивається в різних взаємодіях класного керівника з медичної, психологічної, соціальної, бібліотечної службами, сім'ями, вчителем фізичної культури, вчителями - предметниками, тренерами спортивних секцій, педагогами додаткової освіти, адміністрацією школи, працівниками оздоровчих інфраструктур та інших установ, заснованих на програмі виховання культури здоров'я школярів. Нам необхідно не тільки дотримуватися санітарно -гігієнічних вимог до організації навчального процесу, а й удосконалювати педагогічні технології і режим шкільного навчання і спілкування. Давайте згадаємо слова Василя Олександровича Сухомлинського про те, що до школяра потрібно ставитися не як до посудини, яку належить наповнити інформацією, а як до факела, який необхідно запалити. Нехай наш ентузіазм запалить у кожного учня факел інтересу до власного здоров'я, адже творячи своє здоров'я, людина тим самим одночасно творить самого себе. Проблема збереження здоров'я дитини в процесі шкільного навчання має багатовікову історію. Колись ще древні греки висікли на камені: "Хочеш бути здоровим - бігай, хочеш бути красивим - бігай, хочеш бути розумним - бігай" . Турбота про здоров'я - це найважливіша праця вихователя. Від життєрадісності, бадьорості дітей залежить їх духовне життя, світогляд, розумовий розвиток, міцність знань, віра в свої сили. Поняття "людина" , "життя" , "здоров'я" взаємопов'язані і взаємозалежні. " Зміцнити здоров'я людини в дитинстві, - говорив Сухомлинський, - не допустити, щоб дитина вступала в юність кволою і млявою, - це значить дати їй всю повноту життєвих радощів. Без радості неможлива гармонія здорового тіла та здорового духу. Якщо дитина, зачарований красою полів, мерехтінням зірок, нескінченної піснею коників і запахом польових квітів, складає пісню, значить, він перебуває на вершині цієї гармонії тіла і духу" . Одним з основних завдань сучасної школи є підготовка дитини до самостійного життя, виховання її морально і фізично здоровою. Крім того, не менш важливо навчити її бути здоровою. Саме сьогодні ми повинні вести пошук такої моделі освіти, яка забезпечувала б високий рівень підготовки учня і сприяла б формуванню усвідомленої потреби у здоров'ї, відповідального ставлення до здоров'я, засвоєння практичних навичок здорового способу життя. Учень проводить у школі значну частину свого життя, тому школа надає формує вплив на розвиток багатьох сторін його особистості. Система соціально - психологічних та педагогічних умов школи може як сприяти, так і перешкоджати розвитку здорової особистості. Причому, можна виділити як зовнішні стосовно розвивитку особистості дитини (форми навчання та позакласної роботи, специфіка стилю педагогічного спілкування, загальний психологічний клімат класу і школи тощо), так і внутрішні (готовність і здатність самої дитини відповідати вимогам здорового шкільного середовища,тому що навряд чи можливо "оздоровити " когось без його власної активності) умови. Відповідно, зусилля педагогів і психологів повинні бути спільними і спрямовані на обидва типи умов. Слід зазначити, що всі здоров'язберігаючі технології , застосовувані в навчально - виховному процесі, можна розділити на три основні групи: 
• технології, що забезпечують гігієнічно оптимальні умови освітнього процесу; 
• технології оптимальної організації навчального процесу та фізичної активності школярів; 
• різноманітні психолого - педагогічні технології , які використовуються на уроках і в позаурочній діяльності педагогами та вихователями. 
Завдання педагога - систематизувати знання дітей про правила безпечної поведінки в побутових і екстремальних умовах, сформувати конкретні навички та моделі поведінки в суспільстві. Запорукою успішності даної роботи може стати поєднання різноманітних за змістом і формою видів діяльності, що сприяє розвитку у дітей кмітливості, фантазії, ерудиції, уміння логічно міркувати й робити висновки.

Напрям «Здоров'я» в роботі класного керівника.
Мета: використання педагогічних технологій і методичних прийомів для демонстрації учням значущості фізичного і психічного здоров'я людини; виховання розуміння важливості здоров'я для майбутнього самоствердження, забезпечення школяреві можливості збереження здоров'я за період навчання в школі. Головними завданнями сучасної школи є: виховання здорової особистості, орієнтованої на здоровий спосіб життя; організація такого освітнього та виховного процесу, що не зашкодить здоров'ю дитини; використання доступних кожній школі засобів охорони здоров'я та розвитку школяра. Нова якість освіти може бути досягнуто лише при створенні певних умов, спрямованих на збереження і зміцнення здоров'я учнів. Все це вимагає від педагогів особливих підходів в освіті та вихованні, заснованих на принципах здоров’язбереження . Знання щодо збереження та розвитку здоров'я є важливою складовою професійної компетентності сучасного вчителя, який повинен володіти широким спектром здоров'язберігаючих освітніх технологій, щоб мати можливість вибирати ті з них, які забезпечать в даних певних умовах успіх конкретного навчання. 
Форми реалізації: 
1 . Відвідування басейну .
2 . Спортивні свята і змагання. 
3 . Тижні здоров'я. 
4 . Походи вихідного дня. 
5 . Проект « Здоров'я та безпека »
6 . Просвітництво з даної теми (бесіди , практикуми , свята , подорожі ...)
Класний керівник, організовуючи дозвілля вихованців з метою виховання культури здоров'я поза школою, співпрацює з працівниками оздоровчих інфраструктур: Палацу спорту, стадіону, тренажерного комплексу, басейну, кабінету релаксації , фітобару, солярію , інгаляторію, зимового саду , а також з працівниками театрів, кінотеатрів, музеїв та інших громадських закладів з метою проведення позакласних заходів на базі цих установ. Для того , щоб взаємодія класного керівника з усіма суб'єктами процесу виховання культури здоров'я школярів було ефективним, педагог повинен володіти такими якостями особистості як: комунікативність, захопленість професією, громадською активністю, моральної зрілістю, гуманним ставленням до дітей, високою культурою здоров'я, вимогливістю до себе, так як він є першим прикладом для своїх вихованців. Особливо важливо, щоб він володів умінням яскраво, виразно, логічно викласти свою думку, вміти переконати, залучити до себе увагу школярів, бути тактовним, витриманим, спостережливим, щирим.
В основу роботи покладено особистісно -орієнтовані принципи: 
- Дитина самоцінна, вчитель не формує особистість, а створює умови для проявів внутрішнього світу дитини, вчитель не веде, а йде поруч і попереду, він співпрацює разом з дитиною, роздумує разом з нею над її проблемами, приймає її такою, якоювона прийшла; 
- Вчитель утримується від моральних оцінок особистості , а дає дитині можливість самому знайти себе і пройти свій шлях у пошуку істини ; 
- Вчитель організує роботу виходячи з гуманістичних принципів: - Дитина має свої індивідуальні можливості у навчальній діяльності; 
- Дитина вчиться від іншої дитини , як і від вчителя; - Дитина успішний в навчанні , коли йому добре ;
 - Дитина успішна в навчанні , коли її підтримують і надихають вчитель і батьки, модель випускника - людина, зберігає інтерес до пізнання світу , що займається самоосвітою ; 
- людина, що усвідомлює свої права й визнає права інших людей; - людина, що знає свій родовід ; 
- людина з гуманістичними ідеями і переконаннями ;
 - людина , що орієнтується на здоровий спосіб життя , відчуває постійну потребу в саморегуляції і саморефлексії .


Аналіз практичної діяльності класних керівників в сучасних школах показує, що, на жаль, не всі ще поки педагоги розглядають виховання , насамперед , як створення умов для розвитку внутрішнього потенціалу дитини , але все більш пріоритетною стає індивідуальна робота з дітьми , що зачіпає основи фізичного і психічного розвитку кожної дитини . У зв'язку з цим класним керівникам необхідно усвідомити першорядність виховання культури здоров'я школярів, що, безсумнівно, сприятиме всебічному розвитку особистості кожної дитини , формування ціннісного ставлення і практичних умінь, що забезпечують ефективне управління життєвими силами організму.
В даний час , вже проведені численні фізіолого - гігієнічні та психофізіологічні дослідження школярів переконують педагогів і керівників системи освіти в необхідності приймати спеціальні заходи щодо збереження та зміцнення здоров'я школярів..
Таким чином, цільовою установкою виховання культури здоров'я школярів у роботі класного керівника є : створення умов для гармонійного розвитку особистості школяра, враховуючи індивідуальні показники стану здоров'я учнів , створення стійкої мотивації до здорового і продуктивного стилю життя та формування здорового духовно , психічно , соціально адаптованого, фізично розвиненої людини .
Робота класного керівника з виховання культури здоров'я школярів є складною системою , яка виступає в якості компонента , етапу , функції , закономірності , умови , принципів педагогічного процесу , що розкривається наступним чином :
- Виховання культури здоров'я як компонент педагогічного процесу в системі роботи класного керівника , сприяє формуванню особистості активної , разностороннеразвітой , моральної, творчої , орієнтованої на здоровий спосіб життя;
- Виховання культури здоров'я як етап педагогічного процесу в системі роботи класного керівника , на якому здійснюється втілення культури здоров'я в особистості вихованців . Це досить чітко обмежений у часі спеціально організований період життєдіяльності вихованців , в ході якого освоєння культури здоров'я виступає в якості ведучої цілі. Такого роду етапом виховного процесу є конкретні заходи, спрямовані на формування фізичного , психічного , морального здоров'я та соціальну адаптацію школярів ;
- Виховання культури здоров'я як функція педагогічного процесу в системі роботи класного керівника , проявляється в постійному вплив даного процесу на рівень готовності вихованців до профілактики та подолання шкідливих , небезпечних для здоров'я людини факторів життєдіяльності . Реалізація даної функції обумовлена можливостями методів навчання і виховання , морально - психологічним кліматом на заняттях , характером спілкування учасників педагогічного процесу , особистісним втіленням культури здоров'я , тобто рівнем сформованості культури здоров'я самого класного керівника і школярів ;

- Виховання культури здоров'я як закономірність полягає в тому , що якщо в педагогічному процесі здійснюється систематична робота з виховання культури здоров'я , то це сприяє охороні здоров'я школярів , знижує ймовірність несприятливих , шкідливих наслідків від впливу зовнішніх факторів і від їх власної життєдіяльності ;
- Виховання культури здоров'я є педагогічним умовою включення вихованців в життя , формування особистості, яка прагне до постійного самовдосконалення та реалізації нових можливостей ;
Виділені ознаки відбивають різні сторони виховання культури здоров'я школярів : входження до складу педагогічного процесу , наявність функції , закономірний характер виховання культури здоров'я в педагогічному процесі , усвідомлення класним керівником закономірності у вигляді наступних педагогічних принципів:
- Принцип системності - передбачає виділення структурних компонентів системи виховання , а також взаємозв'язків між ними і орієнтує суб'єктів даного процесу на систематичне привласнення і використання культури здоров'я в процесі життєдіяльності ;
- Принцип науковості - виражається в опорі на наукові уявлення , теоретичні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених про сутність , рушійні сили та закономірності процесу виховання культури здоров'я школярів ;
- Принцип соціокультурний - передбачає зв'язок процесу виховання культури здоров'я школярів з життям , соціокультурним середовищем , допомога особистості у всебічному розвитку ;
- Принцип безперервності - полягає в постійному коригуванню в роботі з виховання культури здоров'я школярів , оскільки в самій виховній системі змінюються інтереси , потреби , ціннісні установки дітей і дорослих , коректуються міжособистісні емоційно - психологічні та ділові відносини , з'являються нові контакти з навколишнім соціальним і природним середовищем. Означає організацію багатостороннього педагогічного впливу на особистість , через систему цілей, змісту , засобів навчання та сторін виховного процесу;
- Принцип гуманізму - виражається у повазі до особистості дитини , у поєднанні з вимогливістю до нього , у створенні сприятливого психологічного клімату , позитивного емоційного фону в групі. Будується на взаємній довірі , повазі , співробітництво , доброзичливості , авторитеті вчителя , але при цьому вихователь повинен виявляти високу вимогливість до вихованців для досягнення потрібних результатів;
- Принцип обліку вікових та індивідуальних особливостей школярів - виражається в підборі засобів , методів , форм роботи з урахуванням вікових та індивідуальних відмінностей у роботі з конкретними вихованцями ;
- Принцип єдності - передбачає забезпечення єдиних та узгоджених дій школи , сім'ї та громадськості в процесі виховання культури здоров'я учнів .
Зазначимо , що робота класного керівника є найважливішою ланкою у виховній системі освітньої установи , основним механізмом реалізації особистісно - діяльнісного підходу до вихованців . При цьому особистість класного керівника (суб'єкта виховання) є механізмом реалізації якісного стану виховання - діяльності . Її вплив на розвивається учня , по К.Д. Ушинскому , складає ту виховну силу , якої не можна замінити ні підручниками , ні моральними сентенціями , ні системою покарань і заохочень [ 4]. Таким чином , класний керівник повинен володіти такими якостями особистості як: комунікативність , захопленість професією , громадською активністю , моральної зрілістю , гуманним ставленням до дітей , високою культурою власного здоров'я , вимогливістю до себе , так як він є першим прикладом для своїх вихованців . Успіх роботи класного керівника залежить і від наявності у нього інформаційних знань і умінь з проблеми виховання культури здоров'я школярів. Особливо важливо володіти вмінням яскраво, виразно , логічно викласти свою думку , вміти переконати , залучити до себе увагу школярів , бути тактовним , витриманим , спостережливим, щирим.
Педагог повинен бути сам здоровий, знати закони здорового способу життя , постійно " працювати над собою " , займатися питаннями виховання культури здоров'я школярів на високому науковому і професійному рівні , так як це складний , планований , цілеспрямований і організований процес стимулювання активної діяльності навчаються за оволодіння ними соціальним , духовним досвідом і цінностями в питаннях культури здоров'я


Немає коментарів:

Опублікувати коментар