Шукати в цьому блозі

Завдання для олімпіади з екології 10-11класи


Тести групи А.
Виберіть одну правильну відповідь з числа запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал.
1.Одиниця вимірювання шумового забрунення: а) нанометр;  б) дистрес;
в) децибел; г)байт.
2.Тварин, що живляться екскрементами називають: а) копрофагами;
б) поліфагами; в) монофагами  г)олігофагами.
3. Хто з вчених вперше запропонував термін "екологія":     а) В.Вернадський;    б) К. Руль’є; в) Б. Коммонер;  г) Е. Геккель.
4. Процес підготовки рослин до перенесення ними морозів полягає у: а)припиненні росту;  б) накопиченню цукрів; в) синтезі жирів; г)  денатурації білків.
5. Адаптація – це: а) реакція організму на вплив соціального оточення;
б) процес пристосування до умов середовища; в) вплив сонячної активності на організм; г) нерівномірне розташування живих організмів на земній кулі.
6. Стан зниження продуктивності у рослин і призупинення життєвих процесів називають:  а) деградацією;  б) анабіозом;  в) інвазією;        г)конкуренцією.
7. Ділянки території навколо підприємств, які створюють з метою зменшення впливу цих підприємств на здоров'я  людей, називаються: а)рекреаціями; б)"зеленими поясами"; в)зонами відпочинку;  г) санітарно-захисними зонами.
8. Речовини, що спричинюють зміну числа і структури хромосом, називаються: а) мутагенами;     б) канцерогенами;     в) дефоліантами;  г) детруентами.
9. Біосфера  - це: а) водна оболонка Землі;                        б) тверда оболонка Землі;  в) жива оболонка Землі; г)частина світу освоєна людством.
10. Що є основним джерелом енергії біосфери: а) енергіянафти, вугілля, природного газу;  б) ядернаенергія АЕС;в) енергіяСонця;г) енергія ядра Землі.
Тести групи Б
Виберіть одну або кілька правильних відповідей з числа запропонованих. Оцінка – 3 бали за повну відповідь
11. Під середовищем існування (або навколишнім середовищем) розуміють:
а) сукупність абіотичних факторів (світло, температура, вода, повітря), які мають пряму дію на живі організми різних екосистем;
б) сукупність абіотичних і біотичних умов, в яких живуть ті чи інші, популяції або види;
в) сукупність життєво необхідних факторів, які викликають адаптаційні реакції у організмів тієї або іншої екосистеми;
г) частина природи, що безпосередньо оточує живі організми і впливає прямо або безпосередньо на життєдіяльність.
12. Кислотні дощі утворюються при промислових викидах в атмосферу деяких оксидів, які, з’єднуючись з атмосферною вологою, утворюють відповідні кислоти. До таких оксидів відносяться:  а) тільки CO2; б) тільки SO2; в) SO2 і NO2;  г) СО2 і NO2;
13. Міграція тварин приводить до: а) засвоєння нових біотопів;  б) розширення загального ареалу виду;  в) обміну особин між популяціями;  г) збільшення єдності і загальної стійкості виду.
14. Основний контроль за станом навколишнього середовища в Україні здійснює: а) Міністерство екології та природних ресурсів; б) санітарно-епідеміологічна служба України;  в) гідрометеослужба України; г) Міністерство внутрішніх справ України.
15. Видами ерозії є: а) промислова;  б) водна; в) вітрова;  г) піщана.
Розгорнуті питання  група В
1.     Утилізація відходів - одна із проблем охорони навколишнього середовища. Ваші пропозиції до вирішення цього питання.
2.      Запропонувати план перспективи розвитку міста. «Місто майбутнього - екологічне місто.»


Немає коментарів:

Опублікувати коментар